NNA Suitsuvaba Eesti poolt läbi viidud selgus, kes on Eesti suitsuvabade toodete kasutajad, millised on nende eelistused ja kuidas nad erinevate muutuste korral käituks. Uuringus osales 517 inimest, kellel oli kogemusi e-sigareti, tubakavaba snusi ja/või kuumutatava tubaka toote kasutamisega.

Küsitlusele vastanutest 60% olid mehed ja 40% naised. Uuringus osalenutest 32% elasid Tallinnas, 15% Tartus, 13% Harjumaal, 11% Tartumaal ja 7% Pärnumaal. Ülejäänud maakondade elanike osakaal kokku 22% kõigist küsitluses osalenutest.

Uuringus osalenutest moodustasid kõige suurema vanuserühma vastajad vanuses 22–30, moodustades kõigist vastajatest 30%. Neile järgnesid vastajad vanuses 18–21, kes moodustasid vastanutest 25%. 31–40-aastased moodustasid 21% vastanutest, 41–50-aastased 13% ja 51–60-aastased 7%.Uuringus osalenutest 4% olid vanuses 61 või rohkem.

Kõige enam osales küsitluses inimesi, kellel oli kogemusi e-sigareti kasutamisega, järgnesid tubakavaba snusi kasutamise kogemusega inimesed ja viimaks kuumutatava tubaka toote kasutamisega kokku puutunud.

NNA Suitsuvaba Eesti meeskond tänab kõiki küsitluses osalenuid. Suur tänu teile!

Uuringu kokkuvõtte leiab siit.
Üles