Üha tavalisem on see, et suitsetajad võtavad kasutusele e-sigareti ja loobuvad sigarettide suitsetamisest. Aga kuidas mõjub see suitsetaja tervisele? Uuringust selgus, et e-sigareti kasutamisele üle läinud suitsetajate uriiniproovides oli 92% vähem kahjulikke aineid.

Ühendriikide teadlased otsisid sellele küsimusele vastust kasutades kohortuuringut, kus osales 3211 inimest. Uuring viidi läbi kahes laines ehk üheaastase vahega vastasid inimesed küsimustikule ning andsid uriiniproovi. Antud proovide osas kontrolliti, kas ja millisel määral leidub neis 55 võimalikku kahjulikku ainet. Uuringu tulemusi analüüsides jagati osalejad kolme gruppi: a) suitsetajad, 2) e-sigareti kasutajad ning 3) paralleelselt suitsetavad ja e-sigaretti kasutavad inimesed.

Uuringuperioodil muutis oma tarbimisharjumust 21,9% suitsetajatest, 42,8% e-sigareti kasutajatest ning 62,1% paralleelkasutajatest. Teadlased hindasid muutuse mõju inimeste tervisele.

Uuringust selgus, et e-sigareti kasutamisele üle läinud suitsetajate uriiniproovides oli 92% vähem kahjulikke aineid. Täielikult e-sigareti kasutamisele üle läinud paralleelkasutajate uriiniproovides leidus kahjulikke aineid isegi 96% vähem. Need tulemused kinnitavad varasemaid uuringuid, mille järgi on e-sigareti kasutamine võrreldes suitsetamisega kordades vähem kahjulik.

Mõned uuringus osalenud e-sigareti kasutajad naasid uuringuperioodil suitsetamise juurde ja tulemusena leiti nende uriiniproovidest kordades rohkem kahjulikke aineid. Suitsetamise kõrval e-sigaretti kasutama hakanud suitsetajate uriiniproovidest leiti järelkontrollis samas suurusjärgus kahjulikke aineid. See kinnitab varasemate uuringute tulemusi, et e-sigareti kasutusele võtmisega väheneb tervisekahju ainult siis, kui loobutakse suitsetamisest.

Uuringu tulemustele tuginedes leidsid autorid, et e-sigaretid võimaldavad tervisekahjusid vähendada, kui suitsetajad e-sigareti kasutusele võtmise kõrval loobuvad täielikult suitsetamisest.

Allikas: JAMA Network Open
DOI: 10.1001/jamanetworkopen.2021.47891 
Pilt: fernando zhiminaicela , Pixabay
Üles