tarbijate uuring, suitsetamisest loobumine, kahjude vähendamine, e-sigaretid
Üleeuroopalises tarbijauuringus kaardistati, kuidas erinevad seadusemuudatused ja reeglid on tarbijakäitumisele mõju avaldanud, samuti koguti tagasisidet, mida tuleks muuta. Tarbijatelt kokku kogutud arvamused esitatakse Euroopa Liidule tubakadirektiivi uuendamiseks.

Uuringus osales üle 35 000 tarbija 27-st Euroopa Liidu liikmesriigist ja Ühendkuningriigist. Uuringus osalejad vastasid 44 küsimusele, mis puudutasid suitsetamist, soovi suitsetamisest loobuda, vähem kahjulike nikotiinitoodete tarbimist, Euroopa Liidu või riikide seadusandlusest tulenevaid barjääre, mis takistavad vähem kahjulike nikotiinitoodete kasutuselevõttu.

UURINGU 10 PÕHILIST JÄRELDUST:


Vähem kahjulikud nikotiinitooted aitavad olulises määras suitsetamisest loobuda

 • Vähem kahjulikud nikotiinitooted aitavad olulises määras suitsetamisest loobuda. 73,7% huuletubaka ja 83,5% e-sigareti kasutajatest on juba loobunud suitsetamisest.
 • Vähem kahjuliku toote kasutusele võtmise peamise põhjusena nimetati soovi vähendada kahjusid tervisele. Snusi kasutusele võtmise juures nimetati seda 75% juhtudel ning e-sigareti kasutusele võtmise puhul 93% juhtudel. Sellele järgnes soov loobuda vähem kahjuliku toote abil suitsetamisest – selle tõid välja 60% snusi kasutajatest ja üle 90% e-sigareti kasutajatest. Väiksem rahaline kulu, maitsete olemasolu, toodete kättesaadavus ning e-sigareti seadistamise võimalus on kõik olulised faktorid vähem kahjulike toodete kasutuselevõtmise juures.
 • Üle 31% praegustest suitsetajatest oleks huvitatud snusi proovimisest suitsetamisest loobumiseks, kui see oleks Euroopa Liidus legaalne.

E-vedeliku maksud, maitsekeelud ja vähene kättesaadavus takistavad suitsetamisest loobumist
 • Üle 67% suitsetajatest soovib suitsetamisest loobuda. Samas takistavad neid mitmed barjäärid. Ligi veerandit (24,3%) ELi suitsetajatest, kes soovivad loobuda, heidutab vähem kahjulike toodete kõrge hind. Selliste inimeste osakaal on aastaks 2020 tõusnud 34,5 protsendini 12-s ELi riigis, kus kehtib e-vedeliku aktsiis ning 44,7 protsendini kolmes kõige kõrgema e-vedeliku aktsiisiga riigis (Soome, Portugal ja Eesti).
 • E-vedelike aktsiis on oluliseks takistuseks eelkõige inimestele, kes on võtnud kasutusele e-sigareti, kuid ei ole veel täielikult tavaliste sigarettide suitsetamisest loobunud (dual users). E-vedelike kõrge maksumäär oli kolm korda suuremaks takistuseks (28,1%-l vastajatest) neis 12 ELi riigis, kus kehtib e-vedeliku aktsiis, võrreldes ELi riikidega, kus e-vedelike aktsiis puudub (8,6%-l vastajatest.
 • E-vedelike maitsekeelud Soomes ja Eestis ning Ungari riiklik e-vedelike müümisega tegelev monopol on muutnud suitsetamisest loobumise keerulisemaks. Selle tagajärjel kasutavad inimesed musta turgu või piirikaubandust vähem kahjulike toodete ostmiseks. Neis kolmes riigis kasutas kohalikke kaupluseid e-vedelike ostmiseks 45% e-sigareti kasutajatest, võrreldes 92,8% riikides, kus ei ole e-vedeliku aktsiisi ja maitsekeeldu.

Euroopa Liidu Tubakadirektiivi tahtmatud mõjud e-sigareti kasutamiseks

 • Võrreldes 2013. aastal läbi viidud uuringuga enne Euroopa Liidu Tubakadirektiivi rakendamist on märkimisväärselt kasvanud keskmine päevane e-vedeliku tarbimise maht: 3 ml/päevas 2013. aastal võrreldes 10 ml/päevas 2020. aastal. Samal ajal on vähenenud keskmine nikotiinisisaldus e-vedelikus – 12 mg/ml 2013. aastal ja 5 mg/ml.

  Kaks kolmandikku (65,9%) e-sigareti kasutajatest kasutab e-vedelikku, mille nikotiinisisaldus jääb alla 6 mg/ml. See suundumus näib olevat suuresti tingitud Tubakadirektiivis seatud nikotiini sisalduse piirnormist 20 mg/ml ning e-vedelike pudelite 10 ml mahupiirangust. E-vedelike isesegamise ja väikese nikotiinisisaldusega e-vedelike tarbimise tõttu kasvanud tarbitavad kogused.
  • Kui 20 mg/ml nikotiini piirnormi tõstetaks, siis 24% e-sigareti kasutajatest tarbiks enda sõnul vähem e-vedelikku ning 30,3% inimestest, kes kasutavad e-sigaretti ja ka suitsetavad, loobuks sellisel juhul suitsetamisest täielikult.
  • Kui 10 ml pudeli mahupiirang tühistataks, ostaks 87% e-sigareti kasutajatest e-vedelikke suuremates pudelites raha kokkuhoidmise eesmärgil ning 89% teeks seda, et vähendada plastiprügi tekkimist. 35,5% ütles, et nad jätkaks ise e-vedelike segamist.

   E-vedeliku nikotiinisisalduse piirnorm ja pudelite mahunorm tuleks Tubakadirektiivis üle vaadata.
ELi ülene e-vedeliku aktsiis ja maitsekeeld soodustaks musta ja halli turgu
 • Kui kehtestataks ELi ülene kõrge e-vedeliku aktsiis, siis 60% kasutajatest otsiks endale alternatiivse ostukoha, kust saab tooteid maksuvabalt soetada.
 • Kui e-vedelike maitsed keelataks, otsiks enam kui 70% e-sigareti kasutajatest alternatiivse ostukoha legaalse turu asemel.

ELi e-sigareti kasutajad tahavad saada juurdepääsu selgele ja objektiivsele infole
 • Suurem osa e-sigareti kasutajatest toetab avalikku juurdepääsu Euroopa Liidu e-sigarettide ja e-vedelike andmebaasidele, et saada teavet e-vedelike koostisosade (83% vastanutest), seadmete takistuselementide (66% vastanutest) ja integraallülituste omaduste (56% vastanutest) kohta. Samuti peab 74% vajalikuks e-sigareti kasutamist käsitlevat veebilehte nagu on seda taganud Uus-Meremaa (Vaping Facts).

Uuringu viis läbi ETHRA (European Tobacco Harm Reduction Advocates), mis ühendab Euroopa vähem kahjulike nikotiinitoodete tarbijate ühendusi. MTÜ NNA Suitsuvaba Eesti on ETHRA liige.

Key Facts from EU Nicotine Users Survey 2020 2

Allikas: ETHRA
Üles